• THÔNG BÁO GIA HẠN CUỘC THI

  THỜI GIAN THAM GIA ĐỀ XUẤT

  ĐƯỢC THÊM 1 TUẦN

  Thông báo
 • chúc mừng người chơi may mắn

  Vũ Minh Tâm

  090 360 XXXX

  nhận được 01 iPad Air 2

  tuần 5
 • chúc mừng người chơi may mắn

  Dao Dinh Tan

  090 286 XXXX

  nhận được 01 iPad Air 2

  tuần 4
 • chúc mừng người chơi may mắn

  Phan Tuyết Nhung

  090 995 XXXX

  nhận được 01 iPad Air 2

  tuần 3
 • chúc mừng người chơi may mắn

  PHAN VĂN VŨ

  094 268 XXXX

  nhận được 01 iPAD AIR 2

  tuần 2
 • chúc mừng người chơi may mắn

  Duy Đinh Tiến

  097 247 XXXX

  nhận được 01 ipad air 2

  tuần 1